“ปทุมธานี”โชว์อลังการเปิดตลาด “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293417

“ปทุมธานี”โชว์อลังการเปิดตลาด “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

“ปทุมธานี”โชว์อลังการเปิดตลาด “สินค้าเกษตรปลอดภัย”

              “จังหวัดปทุมธานี” ระดมพลเกษตรกร-ผู้ประกอบการเข้ากรุงจัด “มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย”  28 สิงหาคม – 1 กันยายน ที่อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โชว์ศักยภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจากผู้ผลิต ถึงปลายทางผู้บริโภค พบผลผลิตคุณภาพจากแปลง GAP และสินค้าแปรรูประดับมาตรฐานกว่า 250 ร้านค้า พร้อมร่วมกิจกรรมเสริมความรู้การปลูกผักในโรงเรือน ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์           การทำฮอร์โมนไข่แบบง่าย สบู่ทำมือ และการทำดอกไม้จันทน์-ดารารัตน์ ตลอด 5 วันของการจัดงาน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดงาน“มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี”  ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเพื่อกระตุ้นประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าและอาหารประเภทต่างๆ
งาน “มหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัย (Q) จังหวัดปทุมธานี” ครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของอาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ซึ่งไม่เพียงจะมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะอาดเพื่อให้สอดรับกับการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนในของอาเซียนแล้ว ยังมุ่งเน้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทั่วไป
“ปัจจุบัน วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนไปในเรื่องการรักษาสุขภาพ มุ่งแน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ซึ่งตรงกับแนวทางพัฒนาของจังหวัดอยู่แล้ว โดยที่ผ่านมาได้กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานความปอลดภัย ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรจนถึงปลายทาง คือผู้บริโภค โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการ Clean Food Good Taste, โครงการตลาดสดน่าซื้อ, โครงการการรับรองแหล่ง

จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน (Q) โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ GAP (Good Agriculture Practices) เพื่อเป็นเครื่องรับประกันว่าผลผลิตที่ไปถึงประชาชนผู้บริโภคจะมีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ทำหน้าที่ให้ความรู้การฝึกอบรมเกษตรด้าน GAP โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ได้ปฏิบัติและผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า สำหรับจุดเด่นของการจัดงานครั้งนี้ คือ การนำเสนอการจัดวางตำแหน่งสินค้าการเกษตรของจังหวัดปทุมธานีในเรื่องอาหารปลอดภัย โดยได้ระดมสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 250 ราย มาออกร้านจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน การปลูกพืชไร้ดิน เพื่อการรักษาคุณภาพของผลผลิต การจัดแสดงกระบวนการปลูกพืชผักตามระบบ GAP (Good Agriculture Practices) ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ รวมทั้งยังได้เตรียมกิจกรรมความรู้ต่างๆ เช่น การปลูกพืชสวนครัวในภาชนะแบบต่างๆ  การสอนอาชีพ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ สบู่ทำมือ การทำอาหารสำหรับพืชฮอร์โมนไข่แบบง่ายๆ การปลูกพืช การต่อกิ่ง การสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
“ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงมางานนี้ งานที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดกับการมาเข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมสินค้าและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 นี้ ที่อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้สัมผัสกับสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตมาตรฐานจากแหล่งผลิตคุณภาพของจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น แต่ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร ในการผลิตสินค้าปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายมากขึ้นต่อไป” รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าว

Advertisements

แจ้งเตือนแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น จากอิทธิพลพายุปาข่า

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293400

แจ้งเตือนแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น จากอิทธิพลพายุปาข่า

แม่น่้ำน่าน, จากอิทธิพลพายุปาข่า, 25 สค 60, 26 สค 60, รทก, รสม, ตลิ่ง 950 เมตร, ระดับตลิ่ง 7 เมตร, ปาข่า

แจ้งเตือนแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น จากอิทธิพลพายุปาข่า

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพฝนในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน มีฝนตกหนักในช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา(25 ส.ค. 60) โดยจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักบริเวณอำเภอแม่สาย วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 139 มิลลิเมตร ทำให้มีน้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำมะ แม่น้ำสายก่อนจะไหลไปรวมกันที่แม่น้ำรวก และไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับ ส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณตำบลเวียงพางคำ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับจังหวัดน่าน ฝนที่ตกหนักในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา(25 ส.ค. 60) ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนบริเวณอำเภอทุ่งช้า วัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 95.88 มิลลิเมตร และวันนี้(26 ส.ค. 60)วัดได้สูงสุด 77.9 มิลลิเมตร  ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้ประเมินสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่าน พบว่าบริเวณสถานี N.64  บ.ผาขวาง อ.เมืองน่าน ระดับน้ำอยู่ที่ 5.68 เมตร(รทก.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 621.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 3.82 เมตร โดยคาดว่าระดับน้ำสูงสุดจะอยู่ที่ระดับ 5.80 – 5.85 เมตร(รสม.) ปริมาณน้ำ 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำว่าตลิ่ง 3.65 เมตร(ตลิ่ง 9.50 เมตร) ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 – 19.00 น.วันนี้(26 ส.ค. 60) และคาดว่าหลังเวลา 19.00 น. ปริมาณน้ำจะเริ่มลดลง ส่วนที่สถานี N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้น่าน ในเขตอ.เมืองน่าน  มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 587.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อยู่ที่ระดับ 4.40 เมตร(รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 2.60 เมตร และคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดที่ 4.70 – 4.75 เมตร(รสม.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน 650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 2.25 เมตร(ระดับตลิ่ง 7 เมตร)  ในช่วงเวลาประมาณ 01.00 – 04.00 น.ของวันที่ 27 ส.ค. 60 จากนั้นคาดว่าหลังเวลา 04.00 น. ปริมาณน้ำจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอีก จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาข่า” ในช่วง 27- 28 ส.ค. นี้ กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ รายงานสถานการณ์น้ำต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังได้ให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เข้าไปประจำในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วม เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุ“ปาข่า” 27-28 ส.ค.นี้

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293389

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุ“ปาข่า” 27-28 ส.ค.นี้

26 สค60, พายุป่าข่า, กรมชลฯ, 27-28, สคนี้, ปาข่า, PAKHAR, Himawari

กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือพายุ“ปาข่า” 27-28 ส.ค.นี้

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ผลจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า พายุโซนร้อน “ปาข่า” (PAKHAR) ที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ และกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 20 กม./ชม. คาดว่าจะเลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่ 26 ส.ค.60มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางเกาะไหหลำ ประเทศจีน และประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 27-28 ส.ค.60 ซึ่งในระยะแรกจะยังไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่เมื่อพายุนี้เคลื่อนเข้าใกล้ประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม(Himawari) เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 25 ส.ค. 60 ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่ากลุ่มเมฆฝนกำลังแรงบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี สระแก้ว ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อาจมีผลให้เกิดฝนตกหนักมากกว่า 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป
กรมชลประทาน ได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ และให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่ด้วย
ในกรณีที่มีแนวโน้มจะเกิดภาวะวิกฤติน้ำท่วมหรือน้ำเอ่อล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก โครงการชลประทานในพื้นที่ จะรายงานสถานการณ์น้ำต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้ให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ เข้าไปประจำในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วม เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย

ดันงานวิจัยไทยเพิ่มขีดความสามารถในงานมหกรรมงานวิจัยฯ

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293336

ดันงานวิจัยไทยเพิ่มขีดความสามารถในงานมหกรรมงานวิจัยฯ

ดันงานวิจัยไทยเพิ่มขีดความสามารถในงานมหกรรมงานวิจัยฯ

งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 Thailand Research Expo 2017เป็นกิจกรรมสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” เป็นเวทีระดับชาติ ที่นาเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2549 ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ สาหรับในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการน้อมราลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย ภายใต้ 7 ประเด็นกลุ่มเรื่องวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเพื่อความมั่งคง งานวิจัยเพื่อการเกษตร งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อสังคม งานวิจัยเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข งานวิจัยเพื่อพลังงาน และงานวิจัยเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย “ผลงานวิจัยเชิงศิลปะ” และ “ผลงานวิจัยตอบโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่” นิทรรศการผลิตผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนสังคม (Research for Community) นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา การประชุม/สัมมนาในหลากหลายประเด็น กิจกรรม Highlight Stage เป็นการนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นที่น่าสนใจ กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่าง ๆ ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คาปรึกษาในเรื่องของการวิจัย Thailand Research Expo 2017 Award การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เสนอนิทรรศการผลงานวิจัยได้อย่างมีความโดดเด่น และมีคุณภาพ กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2560 เป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมได้นาเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน การจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการในพระราชดาริ

ซึ่งนอกจากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ยังได้มีการลงนามความร่วมมือในการผลักดันผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้วไปสู่การใช้ประโยชน์ที่กว้างขวาง อาทิ การลงนามความร่วมมือระหว่าง วช. กับบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่นจากัด (มหาชน) เพื่อการนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ การลงนามความร่วมมือในการดาเนินโครงการ Innovation Hub กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 9 แห่ง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐาน

วช.เสวนาวิจัยไขปัญหาเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่นำร่อง ภาคอีสาน

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293324

วช.เสวนาวิจัยไขปัญหาเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่นำร่อง ภาคอีสาน

วช.เสวนาวิจัยไขปัญหาเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่นำร่อง ภาคอีสาน

               วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 โดยมีนางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรม กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค นายวิพัฒน์ วงษ์ซารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายเดชา อนันต์อิทธิ อาจารย์ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี ร่วมบรรยาย
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีความพร้อมสูงสุดในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว การค้า      การลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นเมืองอัจฉริยะชั้นยอด Super smart city มีความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยว ภาคบริการต่าง ๆ มีเส้นทางที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การขนส่ง ในภาคการเกษตรมีข้าวที่ดี เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวที่ติดอันดับ การพัฒนาการนำอ้อยมาผลิตเอทานอล ทำอาหารสัตว์ และใบนำมาทำพลังงานเชื้อเพลิง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นอันดับ 2 รองจากภาคเหนือ การปลูกยางพารา การปลูกกล้วยหอมทอง การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ โคขุน การพัฒนาพืชไร่ ข้าวโพดม่วงที่มีสารอินซูลินสูง ซึ่งในยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)   และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้เน้นถึงการวิจัยที่จะช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการพัฒนาวิธีคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงเน้นการพัฒนาทักษะในเรื่องภาษาอังกฤษ และหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  เพราะอีก 10 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สัดส่วนคนในวัยแรงงานจะลดลงจึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข รวมถึงปัญหาด้านการเกษตรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในอนาคต การวิจัยที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจะทำอย่างไรถึงจะนำมาวิจัยมาสู่การพัฒนา การนำการวิจัยมาขยายผลและผลักดันให้มีการวิจัยอย่างแท้จริง
นายวิพัฒน์ วงษ์ซารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ใช้ 4 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยการพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์และการเพิ่มประสิทธิภาพและบริการจัดการภาครัฐ วิถีหนองบัวลำภู มุ่งเน้นชีวิตมั่นคง ชุมชนมั่งคั่ง หนองบัวลำภูยั่งยืน จังหวัดมีการมุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ศาสตร์พระราชาเป็นยุทธศาสตร์หลักมีความเป็นธรรมชาติสูง เป็นเมืองสะอาด มีการนำน้ำบาดาลซึ่งมีความปลอดภัยในการนำมาทำการเกษตร การใช้พลังงานแบบโซล่าเซล มีการทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู การใช้ QR-Code ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ การจัดการกลุ่มเกษตรด้วยระบบบริษัทเพื่อสังคม งานวิจัยและนวัตกรรมที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปของจังหวัดหนองบัวลำภู คือ 1. อุปกรณ์เครื่องมือระบบ Smart Farming สามารถลดต้นทุน ลดขั้นตอน เวลาและแรงงานแก่เกษตรกรรายย่อยในการจัดการแปลงเกษตร 2. ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง 3. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ การปลูกและแปรรูปอ้อยอินทรีย์ สร้างแรงจูงใจในการผลิตอ้อยสะอาด ทำอย่างไรให้ชาวบ้านหรือคนในพื้นที่สามารถสร้างเทคโนโลยีด้วยตนเอง โดยเน้นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับคนในชุมชนได้สร้างรายได้ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาสู่ชุมชนโดยใช้ศาสตร์พระราชา การรับรองผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเน้นด้านคุณภาพและมาตรฐาน ในอนาคตต้องพึ่งพิงการวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำ แหล่งน้ำที่มีความสะอาดต่อการทำการเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.กำลังผลักดันการพัฒนางานวิจัยในเชิงพื้นที่โดยได้ทำแผนพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการลงทุนภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนโดยให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหลักของการสร้างความรู้และข้อมูลพร้อมใช้ และสนับสนุนความเข้มแข็งของภาครัฐ/ประชาสังคม ซึ่งขับเคลื่อนโดยคนในพื้นที่ และขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้คุ้มค่าในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน

แนะเกษตรกรพิจิตร ปลูกอ้อยโรงงาน และ มะพร้าวแทนทำนา

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293290

แนะเกษตรกรพิจิตร ปลูกอ้อยโรงงาน และ มะพร้าวแทนทำนา

นายคมสัน  จำรูญพงษ์, แนะเกษตรกรพิจิตร, ปลูกอ้อยโรงงาน, และ, มะพร้าวแทนทำนา, สศก, Zoning, สศท12, S3N

แนะเกษตรกรพิจิตร ปลูกอ้อยโรงงาน และ มะพร้าวแทนทำนา

                    นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยถึงผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าที่สำคัญ (Zoning) โดย Agri – Map จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์ (สศท.12) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพร่วมกับสภาพทางเศรษฐกิจ และกำหนดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1)  ปานกลาง (S2) และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) เป็นการผลิตพืชทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

สำหรับจังหวัดพิจิตร มีสินค้าเกษตรที่สำคัญ ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุด 4 ลำดับแรก ได้แก่ ข้าวนาปี      ไข่เป็ด ส้มโอ และมะนาว สำหรับการศึกษาครั้งนี้ สศท.12 ได้ใช้ Agri-Map กำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลทางการผลิต ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวใช้ประกอบการตัดสินใจทำการผลิตของเกษตรกร และเป็นแผนส่งเสริมการผลิตทางเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

ด้านนายชีวิต  เม่งเอียด  ผอ.สศท.12 กล่าวถึงผลการศึกษาว่า จากการใช้ Agri-Map จัดเก็บข้อมูลทางการผลิต ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิต ราคา ผลตอบแทน และข้อมูลบัญชีสมดุลของสินค้าเกษตรที่สำคัญ               ตัวอย่างในผลการศึกษา พบว่า

                   ข้าวนาปี มีพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 91.90 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด มีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูก คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของเนื้อที่เพาะปลูกทั้งหมด สำหรับพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ของการปลูกข้าวจังหวัดพิจิตร สามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกสินค้าอื่น ได้ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยโรงงานทดแทน พบว่า การปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 1,002.76 บาท หากปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานจะได้ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 3,841.52 บาท

ทางเลือกที่ 2 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโดยปลูกมะพร้าวทดแทน พบว่าการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมจะให้ผลตอบแทนสุทธิไร่ละ 1,002.76 บาท หากปรับเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าวจะได้ ผลตอบแทนสุทธิ 5,393.21 บาท  ทั้งนี้ หากสนใจข้อมูลผลการสำรวจ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำได้ที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สศท.12 โทร. 056 803 525 หรือ อีเมล zone12@oae.go.th

สหกรณ์จับมือไทย พาวิลเลี่ยนส่งออกสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดจีน

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293285

สหกรณ์จับมือทย พาวิลเลี่ยนส่งออกสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดจีน

สหกรณ์จับมือทย, สหกรณ์, จับมือ, วิล, เลี่ยน, ส่งออก, สินค้า, สู่, ตลาด, จีน

สหกรณ์จับมือทย พาวิลเลี่ยนส่งออกสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดจีน

                    นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์สู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างตัวแทนสหกรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง กับบริษัท ไทย พาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไทย ในการร่วมมือกันสนับสนุนส่งสินค้าสหกรณ์ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีน เบื้องต้น จะมีการนำตัวแทนของทั้ง 3 สหกรณ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Guangdong 21STCentury Maritime Silk Road International Expo 2017 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกว้างตุ้ง เมืองตงก่วน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนำตัวอย่างสินค้าไปจัดแสดง เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าของสหกรณ์ให้กับผู้บริโภคและผู้ที่มาเที่ยวชมงานด้วย

                 ในช่วงที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์กับบริษัทไทย พาวิลเลี่ยน คอร์เปอเรท จำกัด ได้มีการหารือถึงแนวทางในการส่งสินค้าสหกรณ์ไปเปิดตลาดที่ประเทศจีน และได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสินค้าสหกรณ์ ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการส่งออก และพิจารณาแล้วเห็นว่าสินค้าที่มีศักยภาพไปเปิดตลาดที่ประเทศจีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่มของสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด จังหวัดชุมพร และผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวของสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ในอนาคตทางบริษัทจะนำสินค้าสหกรณ์จากประเทศไทยไปวางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าของบริษัท ไทย พาวิลเลี่ยนฯ 10 สาขาในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายและครบวงจร และในอนาคตจะมีการเปิดจำหน่ายไปทั่วทุกภาคของประเทศจีน และจำหน่ายผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ด้วย

                   ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่เป็นความหวังของการส่งสินค้าสหกรณ์ไปจำหน่าย และเป็นโอกาสที่จะช่วยขยายตลาดรองรับผลผลิตและสินค้าการเกษตรที่ผลิตโดยสหกรณ์ของไทยได้อีกทางหนึ่ง ผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้าประเภทข้าวหอมมะลิ ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป เครื่องแกง เครื่องต้มยำ อาหารแช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว สินค้าสปา กลุ่มหัตถกรรม ผ้าไหม เครื่องหนัง ซึ่งโครงการส่งเสริมสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดจีน มีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายในการยกระดับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

                     นอกจากนี้ การผลักดันให้สินค้าสหกรณ์ไปเปิดตลาดในประเทศจีน จะเป็นโอกาสในการขยายช่องทางตลาดสินค้าของสหกรณ์สู่ผู้บริโภคในต่างประเทศ ทำให้ต่างชาติได้มองเห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากประเทศไทย ขณะเดียวกันสหกรณ์จะได้เรียนรู้และได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศจีน เพื่อนำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตนเองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเพิ่มช่องทางและปริมาณการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศจีนได้มากขึ้นในอนาคตต่อไป

สภาเกษตรกรฯถกร่างกฎกระทรวงโรคระบาดสัตว์ พ.ศ…..

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293282

   สภาเกษตรกรฯถกร่างกฎกระทรวงโรคระบาดสัตว์ พ.ศ…..

สภาเกษตรกรฯ

   สภาเกษตรกรฯถกร่างกฎกระทรวงโรคระบาดสัตว์ พ.ศ…..

       

          การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ในส่วนเรื่องเพื่อพิจารณาได้ให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ….. ที่ต้องการป้องกัน ควบคุมให้สัตว์ปลอดภัยจากโรค ซึ่ง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่าร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ….. อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประชาชนทั่วไป สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้นำมาพิจารณาโดยที่ประชุมเห็นว่ามีผลต่อวิถีชีวิตปกติของเกษตรกรรายย่อย เช่น การเลี้ยงกระบือ สุกร หมูป่า ต้องจัดให้มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสำหรับเปลี่ยนเมื่อเข้า – ออกคอกเลี้ยง หรือการเลี้ยงนก ไก่ เป็ด ห่าน เพื่อการบริโภคต้องมีเล้า โรงเรือนแยกออกจากตัวบ้านที่อยู่อาศัยของคน หรือการเลี้ยงสุนัข แมว ต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบเขตชัดเจน

การนำไปในที่สาธารณะต้องมีสายจูง และปลอกคอ เพื่อให้ควบคุมได้ ตามที่ยกตัวอย่างในร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ…..   หากกำหนดบังคับใช้จะเห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ติดบ้านต้องปรับเปลี่ยนวิถีปกติ  การเลี้ยงต้องลงทุนสร้างโรงเรือนเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร  ดังนั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงมอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงนี้ แล้วให้จัดประชุมเพื่อประมวลความเห็นส่งให้คณะกรรมการด้านปศุสัตว์

สภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมพิจารณาเสนอความเห็นต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยในระหว่างนี้ขอให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสัตว์แสดงความเห็นได้ที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

“ศรีสะเกษ” เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293279

 “ศรีสะเกษ” เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก

เกษตรอินทรีย์,  ศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ  มหาสารคาม และพัทลุง

 “ศรีสะเกษ” เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก

                 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยไม่พึ่งพาสารกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมี ซึ่งนอกจากส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อีกด้วย รวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เข้มงวดในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า

โดยวางระบบในการควบคุมตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต และผลผลิต ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนในการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อขยายตลาดใหม่ ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งการทำเกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 6 แสนไร่ และเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 3 จังหวัด (ศรีสะเกษ  มหาสารคาม และพัทลุง) ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการ อีกทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค และระดับจังหวัด
นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการหาแนวทางผลักดันเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ โดยทางจังหวัดศรีสะเกษรายงานว่า ในปี 2560 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งสิ้น 34,000 ไร่ และมุ่งเป้าในการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง การสัมมนาในวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผนการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เมื่อได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ซีพีเอฟ.ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงร.9

Published January 24, 2018 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/agricultural/293271

ซีพีเอฟ.ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงร.9

ซีพีเอฟ, ร่วม, มหาชน

ซีพีเอฟ.ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวงร.9

               นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานจัดกิจกรรม “ซีพีเอฟร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9” ที่โรงงานแปรรูปไก่ นครราชสีมา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานำผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟ ร่วมกันปลูกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่สถานประกอบการ ซีพีเอฟและบ้านเรือนของพนักงานทั่วประเทศ
นายสุขสันต์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ผนึกพลังพนักงานขององค์กรทั่วประเทศ ร่วมใจกันปลูกดาวเรืองในพื้นที่ของสำนักงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหารของซีพีเอฟทั่วประเทศทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ กำแพงเพชร ปราจีนบุรี สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ลำพูน เป็นต้น รวมทั้งได้แจกกล้าพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองให้พนักงานและชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบกิจการนำไปปลูกที่บ้านของตนเอง
กิจกรรมการปลูกดาวเรืองครั้งนี้ตั้งเป้าหมายให้ในทุกสถานประกอบการของซีพีเอฟมีดอกดาวเรือง รวม 100,000 ต้น ออกดอกเหลืองบานสะพรั่งพร้อมกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคมศกนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“ในฐานะพสกนิกรชาวไทย ซีพีเอฟถือโอกาสนี้ผนึกพลังองค์กรแสดงความมุ่งมั่นปลูกดอกดาวเรือง เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 ดอกดาวเรืองยังจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่คอยเตือนใจพวกเราทุกคนให้นึกถึงพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน และนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์แทนคุณสังคม” นายสุขสันต์กล่าว
ขณะนี้ สำนักงาน ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ทยอยเพาะกล้าดาวเรือง และแจกจ่ายให้พนักงานและประชาชนนำกล้ามาปลูกประดับที่สำนักงานและบ้านพักที่อยู่อาศัยจนครบ 100,000 ต้น เพื่อร่วมพลังให้ดอกดาวเรืองร่วมบานสะพรั่งทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน

%d bloggers like this: